תקנון אתר

  1. כללי:

 1.1התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.

1.2 הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת (“המשתמש“) בקשר עם אתר האינטרנט https://parkingsolution.co.il/  (“האתר”) והמוצרים ו/או השירותים המוצעים בו.

1.3 השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, מוצע לך – המשתמש – כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמש – לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. אלמלא כן לא תהיה רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.

1.4 חברת ארבל שטראוס בע”מ – מפעילת האתר”) החברה“) שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים.

1.5 החברה רשאית, בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או כל חלק מהם.

1.6 לבירורים ושאלות בקשר לשירותים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות באמצעות דואר אלקטרוני:: info@arbelstrauss.com או באמצעות מוקד השירות שמספרו: 072-3942076

  1. הגדרות:

2.1 “החברה” – ארבל שטראוס בע”מ לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה. החברה תהא רשאית להעביר את הפעלת האתר לחברה או אדם אחר ובמקרה כזה יעודכן שם החברה בהתאם;

2.2 “התקנון” – לרבות מדיניות השמירה על הפרטיות

2.3 “חנות מקוונת” – האזור באתר בו מתבצעת רכישת המוצרים, מילוי פרטיי הלקוח, פרטיי משלוח וכיוצ”ב פרטים בכדי לבצע את עסקה לרכישת מוצר המוצע למכירה באתר;

2.4 “לקוח” – לקוח כהגדרתו בתקנון זה יהא מי שעומד במצטבר בארבעת התנאים הבאים:

2.4.1 משתמש כהגדרתו בתקנון זה בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.4.2 בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.4.3 בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2.4.4 בעל כתובת בישראל.

  1. בעלות וזכויות באתר, בשירותים ובתכנים:

3.1 סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של החברה וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של החברה בלבד, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה.

3.2 האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, וקטעי וידאו, הינם רכושה של החברה ו/או ספקיה והינם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה.

3.3 אין באמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, כדי להיחשב בדרך כלשהי כמתן רישיון ו/או זכות שימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר.

3.4 כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות אלה ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לחברה ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

  1. המוצרים והשירותים המוצגים באתר

4.1 אתר זה משמש לצפייה בתכנים ובמידע כללי אודות החברה והמוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידה) “המוצרים . (“האתר אינו מיועד לספק הוראות ו/או המלצות שימוש במוצרים.

4.2 המידע המוצג באתר אודות המוצרים ו/או השירותים, נמסר על ידי ספקי החברה והנו באחריותם המלאה והבלעדית, למעט זמני אספקת המוצר ו/או השירות, מחירו ואופן התשלום עבורו. לפיכך ולמען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למפרט הרכישה.

4.3 בשימושך באתר אתה מודע, מבין ונותן את הסכמתך המפורשת כי תוכן ומידע זה ניתן למטרות מידע כללי בלבד, ואינו נועד להוות ייעוץ או חוות דעת מכל סוג, חוות דעת מקצועית או המלצה לשימוש בכל מוצר או שירות.

4.4 האחריות הבלעדית למוצרים ו/או לשירותים, איכותם, טיבם, ותכולתם, חלה על הספקים והיצרנים של המוצרים, בהתאם לחוקי האחריות למוצרים וחוקי הגנת הצרכן, באשר לכל מוצר או שירות שיירכשו באמצעות האתר.

4.5 לפיכך, מוותר המשתמש בזאת באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, למעט בכל הנוגע לשירות המסופק על ידי החברה.

4.6 ביטול עסקה ו/או החזרתו או החלפתו של מוצר, תעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

  1. הרשאת השימוש:

5.1 המשתמש מסכים לעשות שימוש באתר הזה אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לכל דין.

5.2 החברה  מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר המועברים on-line, וזאת בכפוף בכל זמן נתון ולמגבלות המנויות בתנאי השימוש.

5.3 חל איסור: (א) להשתמש באתר זה או בכל תוכן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום חומרים מאתר זה באמצעות הדפסתם או בפרסומם במדיה דיגיטלית או מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעות יישום או שירות מסחרי), למכור, להשכיר, להפיץ חומר או להקנות את הרישיון מאתר זה, להשתמש באתר למטרות שיווקיות; (ב) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי או לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, לשדר, או בכל דרך אחרת לנצל מחלק כלשהו של אתר זה או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצורך הצפייה האישית באתר זה על בסיס בלתי מסחרי; (ג) לערוך, לשנות או ליצור כל עבודות מועתקות מאתר זה או תוכנו (ד) גישה (או ניסיון גישה) לכל התוכן באתר זה בכל דרך אחרת מאשר באמצעים שאנו מספקים, באמצעות כל מכשיר ו/או טכנולוגיה, אמצעים טכנולוגיים עקיפים המועסקים על מנת להשיג שליטה  על הגישה, או בזכויות, באתר זה או כל תוכן בו; (ה) הידור לאחור, הנדוס לאחור, פירוק, או כל דרך אחרת לפיצוח קוד השימוש באתר זה לצורת קריאה על מנת לבחון את בניית התוכנות כאמור ו/או להעתיקן או ליצור מוצרים אחרים המבוססים (כולם או חלקם) על אתר זה; (ו) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר הזה; (ז) לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או מופרז בגודלו על אתר; (ח) להשתמש בכל רובוט או מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי להעתיק כל חלק באתר באמצעים בלתי שגרתיים; (ט) להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או בנגישות לאתר זה או בכל דרך לא בלתי חוקית; (י) חל איסור להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוסים, “סוסים טרויאניים” ותוכנות  rootkitאו כל תוכנת מחשב זדונית אחרת; (יא) קישור לאתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של אוניפארם

  1. הגבלת אחריות:

 6.1החברה אינה מוסמכת לספק מידע מקצועי עבור השימוש והתקנת המוצרים. כל האמור בעל פה וכל הכתוב באתר החברה או בתכתובות של החברה, הינו בגדר המלצה בלבד.

6.2 אין אחריות על כלל שומרי החניה המוצגים באתר כתוצאה מפגיעת רכבים או וונדליזם. כמו כן אין אחריות על התקנת שומרי חניה.

6.3 אחריות החברה אינה חלה על הוצאות, משלוח ו/או נזקים נלווים, לרבות אך לא רק נזקים לצד ג’. החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי, ישיר, משני או עקיף ולכל נזק מכל סוג שהוא כתוצאה ממוצר פגום ו/או התקנת המוצר או באופן אחר, וכן לא תשא באחריות להפסד רווחים, אובדן הכנסה, נזק לרכושו של הקונה, הפסד זמן, עבודה אי נוחות או נזקים והפסדים אחרים, מכל סוג ומין לרבות הפסדים ו/או נזקים כאמור אשר יגרמו בשל החלפת או תיקון המוצר ע”י החברה.

6.4 המוצרים, השירותים והמידע המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו”ב.

6.5 החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל טעות, בבחירת המוצר או השירות שיירכשו על ידי המשתמש.

6.6 החברה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, שיבוצע באמצעות האתר.

6.7 מובהר כי השימוש במוצרים ו/או בשירותים יהא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, שקשור לאתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בו ו/או שיירכשו באמצעותו, לרבות אך לא רק אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות או נזקים אקראיים, לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצר ו/או בשירות או מידע שירכשו על ידו במסגרת האתר.

6.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי החברה לא תשא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות ספקי המוצרים, שמימוש השירותים כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט.

6.9 בכל מקרה, גם אם יקבע בית משפט בפסק דין חלוט, כי נגרם נזק ישיר כלשהו למי מהמשתמשים באיזה מן המוצרים ו/או השירותים, סכום הפיצוי שתשלם החברה לא יעלה על ערך השירות או המוצר שרכש המשתמש בגינו הגיש את התביעה.

6.10 המשתמש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל שירות שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור, וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

6.11 החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר שלו בעקבות חדירת וירוסים ו/או גורמים זדוניים אחרים, עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו.

6.12 לפני ביצוע כל עסקה ו/או נטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, מומלץ לבצע את כל הבדיקות הדרושות, לרבות בנוגע למפרט הרכישה והמחיר. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש, בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

6.13 מוסכם כי אם אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים שפורסמו באתר, או אם בשל פעולות התלויות בכוח עליון יימנעו קיום רכישת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקתם במועד, לא תשא החברה באחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהאמור היא תהיה רשאית להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה), לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. חנות מקוונת:

7.1 כללי:

7.1.1 כל המבצע פעולת רכישה ו/או הזמנה בחנות המקוונת, מצהיר – בעצם ביצוע הפעולה באתר – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות החנות המקוונת באתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי הוא עומד בארבעת התנאים המפורטים תחת הגדרת “לקוח” בהגדרות תקנון זה.

7.1.2 כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת, אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים אפשרות זו תופיע כאפשרות בשלב מילוי פרטיי התשלום, ובהתאם, הגולש יבחר את מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום.

7.1.3 במקרים מסוימים יוצע ללקוח להזין קוד קופון למבצע מסוים, במידה ויש כזה בידי הלקוח – על הלקוח לוודא את תנאי הקופון ו/או תוקפו של כל מבצע.

7.1.4 בכל מקרה יודגש כי אין אפשרות לכפל מבצעים בחנות המקוונת ואין אפשרות לשלב בין שני מבצעים, הנחות או קופונים המוצגים באתר או במקום אחר.

7.2 ביצוע רכישה באתר –

7.2.1 אישור חברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר מהווה תנאי מפסיק לביצוע עסקת הרכישה באתר. באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה יפקע מאליו תוקפה של עסקת הרכישה מבלי שללקוח תקום כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

 7.2.2החברה רשאית למנוע מלקוח השתתפות ממכירות מסוימות או כולן באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך ללקוח.

 7.2.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוח לחתום על אישור שובר האשראי ו/או על מסמך אחר המאמת את פרטיי ההזמנה ו/או לאמת את זהותו באמצעות הצגת תעודה מזהה במעמד קבלת המוצר כתנאי לביצוע העסקה.

7.2.4 שדות החובה בשלב “פרטיי החיוב” בחנות המקוונת מהווים פרטיי חובה לצורך השלמת תהליך הרכישה, ללא מילוי כל שדות החובה לא יוכל להסתיים תהליך ההזמנה.

7.2.5 יודגש כי מילוי כל פרטיי החיוב (שם הלקוח, כתובת, כתובת למשלוח, דוא”ל הלקוח וכיוצ”ב פרטים היכולים להשתנות מעת לעת בתפריט החנות המקוונת) הם פרטים מהותיים לביצוע הרכישה ולהגעת המוצרים ליעדם והאחריות לנכונות פרטיי החיוב הם על הלקוח בלבד.

7.2.6 מילוי פרטיי התקשרות שגויים אשר יגרמו לכך כי לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יסופקו לקונה ו/או במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים שגויים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

7.2.7 לאחר מילוי כל שדות החובה בפרטיי החיוב יבחר הלקוח באם לרשום את פרטיו בחשבון באתר ולאחר מכן, יתבקש לבחור את שירות הסליקה (באם ישנה יותר מאפשרות אחת) באמצעותו מעוניין לבצע הלקוח את הרכישה.

יודגש, כי בשלב זה, מופנה הלקוח לאתר נותן שירותי הסליקה (כגון שירות PayPal או שירות דומה), למתן פרטיי כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר בדרך מאובטחת – שלב מתן פרטיי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר וביצוע פעולת הסליקה עצמה אינה באחריות האתר או החברה. בתום פעולת הסליקה ישלח ללקוח אישור בדוא”ל על קבלת הזמנה.

7.2.8 למען הסר ספק, משלוח דואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

7.2.9 יובהר כי אם חלה טעות בבחירת הפריט על ידי הלקוח או במתן פרטים אחרים שומרת לעצמה החברה את הזכות לדרוש בעבור תיקון הטעות דמי טיפול.

 7.2.10במידה ותחול טעות כלשהי בפרטיי תיאור מוצר כלשהו באתר ו/או במחירו ו/או כל פרט אחר המוצג באתר, שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל את ביצוע הרכישה ולהודיע על כך ללקוח וכל זאת מבלי לחייב את הלקוח.

 7.2.11במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. באם בוטלה הרכישה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד ג’ לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7.2.12 מוסכם כי במידה וישנו פרט או פריטים שאינם ברורים ו/או שגויים ו/או נחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה תוכל החברה לפנות ללקוח בדוא”ל להשלמת/תיקון הפרטים. החברה תשלח ללקוח הודעת דוא”ל לכתובת שציין בעת מילוי הפרטים  – באם לא ישיב הלקוח להודעת הדוא”ל תוך 7 ימים, תתייחס החברה לעסקת הרכישה כבטלה. אם כבר חויב הלקוח, תמתין החברה 7 ימים נוספים ולאחריהם, תבטל את העסקה ותזכה את הלקוח תוך גריעת 5% מסך העסקה או 100 ₪, עפ”י הנמוך מבניהם.

7.3 אספקת מוצרים –

73.1  במסגרת מילוי פרטיי החיוב בחנות המקוונת יוכל הלקוח לבחור בין אפשרות אספקה שונות כגון: איסוף עצמי, משלוח, או התקנה.

7.3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להסיר או להוסיף אפשרויות משלוח, לשנות את מחירי המשלוח ולהוסיף או להסיר ספקי משלוח.

7.3.3 במקרה של משלוח חריג בגודלו ו/או נפחו, או לאזורים אליהם חברת המשלוחים איננה מגיעה, רשאית החברה לדרוש תוספת תשלום בעבור דמי המשלוח כתנאי למשלוח. במידה והלקוח יסרב, תעמוד לרשותו האפשרות לבטל את הרכישה.

7.3.4 ההתקנות מתייחסות לתחומים שבין חדרה לגדרה. במקרה של התקנה באזורים שהחברה איננה מגיעה, רשאית החברה לדרוש תוספת תשלום בעבור דמי ההתקנה כתנאי לעסקה. במידה והלקוח יסרב, תעמוד לרשותו האפשרות לבטל את הרכישה.

7.3.5בחירה באפשרות איסוף עצמי משמעה כי הלקוח לוקח על עצמו לאסוף את המוצר ממחסן החברה בכתובת המפורטת באתר. בבחירה על אפשרות זו תפנה החברה ללקוח ותתאם איתו את מועד האיסוף אשר לא יהיה יותר משישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר באתר.

7.3.6בחירה באפשרויות משלוח אחרות יובילו לתוספת בתשלום לפי סוג המשלוח וכפי שמפורט ליד כל אפשרות.

7.3.7יובהר כי החברה אינה אחראית על מועדי האספקה על ידי הגוף המשלח ובמידה ומופיעים הערכות זמנים להגעת המוצרים, אלו מוצגות כהערכה בלבד עפ”י מידע שהועבר מהגוף המשלח ובאחריות הגוף המשלח.

7.3.8 החברה מתחייבת לטפל ברכישת הלקוח באתר תוך 6 ימי עסקים מיום ביצוע פעולת הרכישה באתר או אישור חברת האשראי או חברת הסליקה – לפי המאוחר, ובמסגרת ששת ימי העסקים להעביר את המוצר לידי ספק המשלוח לפי פרטיי הלקוח, ההתקשרות והכתובת שהקליד הלקוח באתר.

7.3.9 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בביצוע הטיפול ברכישה באתר שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצ”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה וכיוצ”ב. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הלקוח.

7.3.10 בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר נשלח כבר לכתובת המבוקשת על ידי הלקוח, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובת החברה, על חשבונו.

7.4 אחריות על מוצרים 

אין אחריות על שומרי חניה!

7.5 ביטול הרכישה 

7.5.1 הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 יחולו בהתאמה על עסקת הרכישה בחנות המקוונת באתר, לרבות הכללים לביטול הרכישה.

7.5.2 החברה רשאית לבטל עסקת רכישה מצידה כאשר:

7.5.2.1 כאשר חלו טעויות בהצגת הפרטים המתארים את אחד המוצרים המוזמנים באתר;

7.5.2.2 כאשר אזל/ו אחד מהמוצרים המוזמנים באתר;

7.5.2.3 כאשר הלקוח לא מילא כלל או מילא פרטים שגויים או לא מלאים הנחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה ומשלוח המוצר/ים;

7.5.2.4 קיים חשש לפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו;

7.5.2.5 כאשר עסקת הרכישה בוצעה שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון זה;

ביטול עסקת הרכישה מצידה של החברה יתבצע באמצעות דוא”ל או באמצעות הודעה טלפונית ללקוח.

7.6 סודיות, אבטחת מידע ונתונים 

7.6.1 החברה פועלת באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות הפרטים שנמסרו לה.

7.6.2 על אף האמור לעיל, אין החברה אחראית לכל מקרה של מחיקה ו/או פגיעה בפרטים שנמסרו לרבות עת היו ברשות האתר ולא יהיה מחויב לפעול לשחזור קבצים כאמור.

7.6.3 האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק ללקוחותיו הגנה הולמת מפני חדירה או פריצה בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל פי המקובל בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, נוכח מגבלות האבטחה למערכות מידע ותקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור בתכני המשתמשים, לא יישא האתר בכל אחריות במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע למעט שימוש שלא כדין על ידי החברה.

7.6.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מופנה המשתמש לנספח “מדיניות שמירה על פרטיות” המצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

7.6.5 יודגש, כי בכל הנוגע לחנות המקוונת, איסוף פרטיי אמצעי התשלום וסליקת אמצעי התשלום השונים נעשים באמצעות חברות סליקה חיצוניות המספקות לאתר שירותים – לחברות הסליקה שנבחרו מוניטין רב  – האחריות לביצוע החיוב, הסליקה, השמירה והאבטחה על נתוני אמצעי התשלום הם באחריות ספקי שירותי הסליקה בלבד.

7.6.6 רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה בכל הקשור בשירותים.

  1. שימוש לא חוקי ואסור:

8.1 חל איסור להשתמש בשירותים ו/או במוצרים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם.

 8.2המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה.

  1. שונות:

9.1 האתר מכיל חומרים שונים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. בנוסף, האתר בכללותו, על כל תוכנו וצורתו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או במכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת למטרה שלשמה נועדו. לאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה.

9.2 הפרסומים השונים של השירותים ו/או של המוצרים באתר, כפופים לאמור בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסומים לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

9.3 כל התנאים המפורטים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הליך משפטי בגין כל עילה בקשר עם אתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

9.4 על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. מבלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

9.5 תקנון זה יעמוד לעיון באתר לכל דורש, וללא תשלום.

  1. שירות לקוחות והודעות:

10.1 לפרטים בעניין המוצרים או השירותים או רכישות באמצעות החנות המקוונת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 072-3942076 או בדוא”ל: info@arbelstrauss.com  בימים א’- ה’ בין השעות 9:00-17:00, למעט בימי חג ובערבי חג.

10.2 הודעות הצדדים זה לזה יישלחו באמצעות הדוא”ל ודוא”ל החברה יהיה דוא”ל שירות הלקוחות הנ”ל. הודעה שתשלח באמצעות דוא”ל תיחשב ככזו שהגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.

10.3 כתובת החברה היא – ארבל שטראוס בע”מ, יקנעם המושבה, מיקוד 2060000. הודעה שתשלח לחברה בדואר תיחשב ככזו שהומצאה לאתר במועד מסירתה בפועל.

Shopping Cart